Page 8 - De Heraut Strijen: Jaargang 19: 2007 - 2
P. 8

3. Geschiedenis Busbedrijf             De loods aan de Boompjesstraat ging tijdens
  Groeneveld Strijen               de oorlogsjaren volledig verloren door bom-
                          bardementen en beschietingen.
Voor de Tweede Wereldoorlog            Na de bevrijding in mei 1945 begon het bedrijf
                          een grote vlucht te nemen.
Dirk Groeneveld (geboren 3-8-1912 overleden
6-9-1976) ging in de jaren dertig van de vorige  Na de Tweede Wereldoorlog
eeuw met een hondenkar met “negotie” langs
de dijken van Strijen, Mookhoek, Strijensas,    Het bedrijf van Groeneveld werd op gevestigd
de Klem enz.                    aan de Kerkstraat 34 te Strijen. Het bestond
Zijn handel was nieuwe schoenen verkopen      uit een groot en statig herenhuis met een aan-
en oude schoenen voor reparatie meenemen      gebouwde garage. De garage werd in de loop
naar huis, waar zijn vader aan de Kerkstraat    der jaren aangepast en uitgebreid met een
een schoenenwinkel en een reparatiewerk-      kantoorruimte aan de achterzijde.
plaats bezat.
Na enkele jaren kon de familie zelfs een paard   Groeneveld verkrijgt in 1945 de beschikking
aanschaffen, wat voor Dirk een hele verbete-    over een drietal Bellenwagens van het fabri-
ring was.                     kaat Austin (officieel is de benaming Austin-
                          Bellcar), welke in eigen beheer werden omge-
    Dirk Groeneveld met hondenkar in de     bouwd voor het personenvervoer. Er kwamen
              Mookhoek        ramen en zitbanken in met in totaal 16 zit-
                          plaatsen. Het werden de busnummers 1 tot en
.                         met 3. Van busnummer 2 is nog een foto be-
                          schikbaar met daarop onder meer dochter
Nog voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak      Miep Groeneveld.
begon Dirk Groeneveld met het “wilde” perso-    Ook in 1951 koopt
nenvervoer door middel van taxiritten, de zo-   Groeneveld nog een
genaamde ‘snorders’.                tweetal Bellenwa-
Hij noemde zijn taxibedrijf “Digrotax”. Binnen   gens en wel van
korte tijd had hij de beschikking over een drie-  Wüst te Numans-
tal taxi’s. Het taxibedrijf werd gevestigd in een dorp en Leo Ringel-
loods aan de Boompjesstraat naast de jood-     berg. Het worden de
sche school.                    busnummers 13 en
Er was sprake van een scherpe concurrentie     14.
met de spoorwegen. Voor zestig cent werd      Alle Bellenwagens
men per taxi naar Rotterdam vervoerd en voor    zijn voor 1961 afge-
30 cent er bij was men ook nog verzekerd van    voerd.
de terugreis.
Tijdens de mei dagen van 1940 werd een taxi-    De Bellenwagen is
auto van de Groeneveld op de Kaai te Strijen    met name in de
getroffen door het oorlogsgeweld.         Tweede Wereldoor-
                          log een begrip ge-
                          worden als brand-
                          weerauto en als am-
                          bulance. Toen de
                          oorlog ten einde
                          was gekomen wer-
                          den vele van de wa-
                          gens naar de
                          schroothoop verwe- Dirk Groeneveld
                          zen.
                          Nederland had na de afloop van de oorlog,

                                                       (Vervolg op pagina 7)

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13